§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep Glassdekor.pl prowadzony jest przez firmę Glass Dekor Kamil Wawrzyn, ul. Prosta 30, 42-262 Kolonia Poczesna, NIP: 573 28 38 946

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, a dokonanie zakupu świadczy o jego akceptacji.
3. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Glass Dekor, a Klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Odstępstwa rozpatrywane są jedynie w sytuacjach, gdy zostały uprzednio potwierdzone pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem w formie pisemnej lub zostały określone w niniejszych warunkach handlowych.
4. Klient dokonując zamówienia zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych osobowych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez Glass Dekor w Internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez stronę Glassdekor.pl poprzez sklep internetowy lub pisemnie na adres e-mailowy.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.
3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest uwzględnić cenę całkowitą zamówienia. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi 23% podatek VAT i nie uwzględniają kosztów wysyłki.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§ 3 Płatność

1. Firma Glass Dekor, do każdego zamówienia wystawia paragon lub Fakturę VAT w formie elektronicznej, stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). Przyjęte dane do Faktury VAT są tożsame z danymi podanymi przez Kupującego, w formularzu zamówienia, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane zamawiającego i dane do faktury VAT mogą być różne. Dane te muszą być zdefiniowane przez Kupującego, w momencie składania zamówienia poprzez sklep internetowy. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić najpóźniej w momencie zakupu. Domyślnie wystawiany jest paragon.

2. Płatności za zamówienia można dokonywać w formie:
- przedpłaty przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem PayU
- gotówki przy odbiorze osobistym
- w przypadku niektórych produktów gotówką za pobraniem
 

§ 4 Dostawa i odbiór

 

 1. Nasze panele nadajemy w specjalnie pakowanych, bezpiecznych paczkach. Gwarantujemy dotarcie każdej paczki w całości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy niezwłocznie spisać z kurierem protokół szkody oraz przesłać go nam wraz ze zdjęciami uszkodzonego towaru. To uprawnia do całkowicie bezpłatnego wykonania i wysłania nowego produktu. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

 2. Na paczce znajduje się koperta "DOKUMENTY dla klienta", zawierająca fakturę/paragon oraz w instrukcję montażu.
  3. Z naszej strony nie ma możliwości umówienia kuriera na konkretną godzinę. Zazwyczaj sam kurier dzwoni przed przyjazdem i stara się ustalić dogodny czas. Kurier nie ma obowiązku wniesienia paczki.


4. Termin realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie. Do tego należy doliczyć od 1 do 3 dni roboczych na dostawę kurierską.

 

5. Dostawa na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych DPD oraz Geis.

 

6. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Glass Dekor Kamil Wawrzyn, ul. Prosta 30, 42-262 Kolonia Poczesna, po uprzednim umówieniu daty odbioru.

§ 5 Rękojmia

5.1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

5.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

5.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

5.7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres tulup@tulup.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

5.8  W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedający udziela 24- miesięcznej gwarancji na oferowane produkty. Termin ten obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
  2. Sprzedający dostarcza instrukcję montażu produktu. Niezastosowanie się do jej wytycznych wyklucza możliwość reklamacji produktu.
  3. Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową zgłosić pisemną reklamację na adres e-mail: biuro@glassdekor.pl
  4. Postawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa produktu dostarczonego od oferowanego w serwisie. Za nieistotne ustępstwa uznaje się nieznaczne różnice kolorystyczne, niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża. Ustępstwa te są nie do uniknięcia w procesie produkcji, a różnice kolorystyczne mogą wynikać z ustawień monitora użytkownika. Reklamacji nie podlega też sposób dzielenia materiału, jeżeli Kupujący nie zasugerował nietypowego dzielenia przy składaniu zamówienia.
  5. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
  6. W przypadku uznania, że dostarczony towar jest niezgodny z umową, tzn. posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub towar wydany został w stanie niekompletnym, kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę produktu na nowy lub w przypadku braku takiej możliwości- zwrotu opłaconych środków za zamówienie.
  7. Sprzedający ma prawo żądać zwrotu wadliwego towaru od klienta.
  8. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych towaru po jego zamontowaniu, reklamacja nie zostanie uznana.
  9. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec sprzedającego.

 

 

 

 

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§ 8 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

 

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę (Glass Dekor Kamil Wawrzyn, ul. Prosta 30, 42-262 Kolonia Poczesna, NIP: 573 28 38 946, sklep@glassdekor.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy sklep@glassdekor.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

 

4. Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu związanych ze zwrotem towaru przez Klienta w wyniku odstąpienia od umowy.

 

5. Towar należy odesłać w przeciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie

 

2. Zwrotu płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący i Sprzedawca zgodnie postanowią inaczej.

 

3. Środki zostaną zwrócone nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał towar w ramach odstąpienia od umowy lub dowód jego odesłania.

 

4. Klient odpowiada również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
2. Glassdekor.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.